Om Dina förfäder före 27 993 f.Kr....


av Harald von Knorring

Tack vare förre riddarhusgenealogen Pontus Möllers mer än 40-åriga släktforskning om vår släkt kan vi läsa om våra förfäder längre tillbaks i tiden än många andra. I boken Ätterna Knorring kan vi ta del av hans släktforskning mm.

Där framgår bl.a. att den hittills äldsta kända förfadern till alla oss nu levande knorringar var en Gunterus (även kallad Honterus och Nantherus) på slottet Rusteberg i Thüringen i mellersta Tyskland. Om honom står det att han föddes omkring 1070 (e. Kr). Kännedomen om hans existens bygger på 4 kända urkunder som han undertecknade åren 1070, 1123 och 1125 på slottet Rusteberg, och 1145 i Fritzlar.

Det är ytterst få förunnat att kunna följa sin släkt så lång tillbaka i tiden.

Trots att denna släktledning är rekordlång, så far man ju ändå lätt i väg i funderingar på vem och vilka som fanns före denne Gunterus. Även om man inte är släktforskare själv, så är det väldigt lätt hänt att man drabbas av att gräva vidare bakåt i tiden. Många släktforskare kan vittna om hur beroendeframkallande det är att släktforska.

Vilka fanns då före Gunterus?

Om vi tar i ordentligt, så kan vi gå så långt tillbaka i tiden som 50 000 år. Som deltagare i the Genographic Project har jag ställt mitt DNA till forskningens förfogande, och i retur fått bl.a. en karta över mina förfäders vandring ut ur Afrika.

Förutsatt att Du och jag verkligen är släkt med varandra, så ser vår gemensamma evolutionära förhistoria ut som följer.

Vår genetiskt kända historia sträcker sig alltså 50 000 år tillbaka, till den äldsta genetiska markören på Y-kromosomen för alla ickeafrikaner, kallad M168.

Det speciella med Y-kromosomen är att den överförs från far till son utan att förändras. Barn får ju i övrigt del av både faderns och moderns arvsanlag, men när det gäller just Y-kromosomen så överförs den alltså opåverkad mellan fäder och söner. Detta gäller dock inte för evigt, utan tills dess att det inträffar en naturlig mutation på Y-kromosomen. Efter att en sådan mutation har inträffat är det alltså en ny och annorlunda Y-kromosom som överförs till nästa son, osv.

Det är genom att följa dessa mutationer som forskarna i the Genographic Project kunnat kartlägga och tidsbestämma när och hur olika befolkningsgrupper spridit sig över världen.

För att kunna fullfölja detta 5-åriga projekt reser forskarna ut över världen för att samla in mer än 100 000 DNA-prover från världens kvarvarande ursprungsbefolkningar. Därtill står det helt öppet för vem som helst att deltaga, och intresset för detta har vida överstigit vad man planerat för. Tills nu är det fler än 210 000 frivilliga som likt undertecknad har sänt in ett par bomullspinnar med saliv.

Alltså, våra förfäder för 50 000 år sedan fanns Afrika. Den europeiska inlandsisen hade släppt sitt grepp, och det afrikanska klimatet övergick från torka till ett varmare och fuktigare klimat. Antalet individer av Homo Sapiens vid den här tiden uppskattas till ca 10 000.

Arkeologiska och osteologiska (skelett & ben) undersökningar visar att den moderna människan utvecklades i Afrika för ungefär 200 000 år sedan, och började utvandra ur Afrika för ca 60 000 år sedan för att kolonisera resten av världen.

Den individ som gav upphov till vår släkts första genetiska markör levde för ca 50 000 år sedan, troligen i Rift-dalen i nordöstra Afrika, dvs i dagens Etiopien, Kenya eller Tanzania. Hans arvingar kom att bli den enda linje som överlevde utanför Afrika. Dvs han kom att bli anfader till alla nu levande icke-afrikaner.

Varför påbörjades då en vandring ut ur Afrika? Troligen berodde det på förändringar i klimatet. I Afrika medförde en europeisk istid mer torka än kyla. För omkring 50 000 år sedan hade inlandsisen över europa börjat smälta, och en varmare period inleddes som för Afrikas del alltså innebar ett fuktigare klimat. Delar av Saharaöknen kom därför att bli beboelig, och det på ganska kort tid. Allteftersom den uttorkade öknen förvandlades till savann förflyttade sig villebrådet som dina förfäder jagade allt längre norrut. Dina nomadiserande förfäder följde efter i den korridor av tempererat klimat med grässlätter som uppstått.

Förutom den lyckosamma klimatförändringen så skedde ungefär samtidigt en kraftig tillväxt av människans mentala kapacitet. Talförmågan kan t.ex. ha varit avgörande vid den här tiden för människan att vinna i konkurrensen med andra tidiga arter. Med talet kom förmågan att planera för framtiden och att samarbeta i grupper att utvecklas betydligt.

Mellanöstern

Din nästa manliga förfader gav upphov till markören M89, vilken återfinns hos 90-95 % av dagens ickeafrikaner. Han föddes för omkring 45 000 år sedan i i nordöstra Afrika eller i mellanöstern.

Med början för ca 40 000 år sedan blev klimatet åter kallare, torka drabbade Afrika på så sätt att öknen åter bredde ut sig. Därmed uteslöts möjligheten att delar av de tiotusentals individer som nu levde i mellanöstern skulle söka sig söderut. Det som styrde var den rikliga tillgången på vilt, en del förblev i mellanöstern medan andra följde buffel, antilop, mammut och annat vilt som spred sig vidare genom vad som idag utgörs av Iran och centralasiens stäpper. Här fanns enorma sammanhängande gräsvidder som sträckte sig från dagens Frankrike ända bort till Koreanska halvön. De flesta av dina förfäder vandrade väster- eller österut, medan betydligt färre tog sig norrut mot Anatolien och Balkan.

Den eurasiska linjens vidare spridning

Nästa länk i din kedja av förfäder föddes för ca 40 000 år sedan i Iran eller centralasien, och gav oss M9 som markerar en ny gren. Hans arvingar, av vilka du alltså är en, har alltså tillbringat de följande 30 000 åren med att befolka resten av planeten...

Resan genom centralasien

Nästa länk är en man som föddes för ca 35 000 år sedan i centralasien, och gav oss markören M45. Han var en av ca 100 000 individer som levde när inlandsisen åter började sprida sig över europa. Han var en i den befolkning som hade rört sig norrut till de viltrika stäpperna i dagens Kazakstan, Uzbekistan och södra Sibirien.

Även om tillgången på vilt var god, så blev stäpperna allt mer ogästvänliga allt eftersom glaciärerna växte till. Den minskade nederbörden kan ha skapat ökenliknande villkor, vilka tvingade dina förfäder att följa efter viltet norrut. För att överleva under dessa villkor utvecklades portabla tält av djurhudar, liksom vapen och jakttekniker som passade för att fälla de betydligt större villebråd som fanns i kallare klimat.

En begränsad tillgång på sten, som traditionellt hade använts för vapen- och verktygstillverkning, medförde att verktyg utvecklades i form av mindre spetsiga stenbitar som fästes på skaft av trä eller ben. Vertygslådan innehöll även nålar av ben för att sy ihop djurhudar till tält och kläder.

Ut ur centralasien...

Din nästa genetiska länk kallas M207, och uppstod för ca 30 000 år sedan hos en person i en befolkning på ca 100 000 individer. Klimatet präglades av inlandsisen som nu täckte stora delar av europa och västra eurasien.

Efter att ha tillbringat en avsevärd tid i centralasien, då verktyg och tekniker utvecklades för att passa hårdare livsvillkor, kom en gruppering att vandra västerut mot europa. En av dessa individer bar på mutationen M207 på sin Y-kromosom. Hans arvingar delade sig på två tydliga grupperingar. Den ena fortsatte västerut mot europa, medan den andra sökte sig söderut, möjligen ända till Indien. Dina förfäder finns bland de som drog västerut, de som var de första moderna människor som koloniserade europa.

De första moderna européerna

För ca 30 000 år sedan, allt eftersom dina förfäder förflyttade sig västerut, föddes en man i centralasien som blev upphovet till markören M173. Hans arvingar var således del av den första vågen människor som kom till europa. Deras intåg i europa medförde bl.a. slutet på neanderthalarnas existens. Neanderthalarna hade då levat i europa och västra asien för mellan 29 000 och 230 000 år sedan. Bättre samarbetsförmåga, vapen och andra resurser medförde att dina förfäder kom att konkurrerade ut neanderthalarna om den begränsade tillgången på föda.

Det stora antalet arkeologiska fynd från den här tiden indikerar också att det nu skedde en betydande befolkningstillväxt.

För ca 20 000 år sedan inträdde åter en istid i europa, vilken tvingade dina förfäder att söka sig söderut mot Spanien, Italien och Balkan. Vartefter det sedan åter blev mildare, för ca 12 000 år sedan, kom många ättlingar till M173 att röra sig norrut för att återbefolka de platser som tidigare varit täckta av is.

Och inte överraskande visar det sig nu att antalet ättlingar efter M173-mannen fortfarande är väldigt stort i just västra europa. Särskilt i västra Frankrike och på Brittiska öarna, där finns en stor koncentration av ättlingar till de som övervintrade i norra Spanien under den senaste europeiska istiden.

Du är en ättling i rakt nedstigande led från Cro-Magnon

För ca 30 000 år sedan gav en man upphov till markören M343. Därmed är det klarlagt att Du är en ättling i rakt nedstigande led från Cro-Magnonfolket som vid den här tiden var det dominerande människosläktet i europa.

Det är Cro-Magnonmänniskor som bl.a. utförde de berömda grottmålningarna som hittats i södra Frankrike.

Här slutar denna DNA-resa, dvs så som den hittills är kartlagd av den genetiska forskningen, och Du har fått veta något om dina förfäder fram till år 27 993 f. Kr.

Med andra ord återstår det här ett glapp på närmare bestämt 29 063 år, dvs till den tid då din förfader Gunterus undertecknade ett antal dokument sitt på slott Rusteberg i mellersta Tyskland. Om hans och hans efterkommande, inklusive döttrar, kan Du läsa i släktboken.